Shortcuts Editions 2 Sizes
Size II: 60 x 90cm Edition of 10 Size III: 100 x 150cm Edition of 5 Price available upon request 01 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Zeng Fanzhi
02 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Zhang Ding
03 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Zhang Enli
04 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Zhang Peili (1)
05 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Zhang Peili (2)
06 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Zhou Tiehai
07 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Ding Yi
08 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Liu Wei (1)
09 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Liu Wei (2)
10 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Sun Xun
11 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Wu Shanzhuan
12 Thomas Fuesser – SHORT CUTS / Yu Hong